Ein Hysgol Ni

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig yng nghanol ac yng nghalon Dyffryn Tywi.

Ysgol ydyw sy’n darparu addysg cyfrwng Cymraeg o safon uchel. Mae’r ysgol yn gwasanaethu plant Sir Gaerfyrddin mewn dwy uned iaith a lleferydd.

Mae’n ysgol gynhwysol sy’n rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn gymryd rhan yng ngweithgarwch cwricwlaidd ac allgyrsiol amrywiol. Ein nod yw datblygu y plentyn cyfan o ran eu sgiliau sylfaenol angenrheidiol a chynnig phrofiadau cyffrous amrywiol.

Ymfalchïwn yn y cyfleoedd y caiff ein plant o ran chwaraeon, y celfyddydau gan gynnwys cystadlu yn eisteddfod yr Urdd, gwaith amgylcheddol a’r defnydd arloesol o’r dechnoleg ddiweddaraf.

I gloi, mae Ysgol Nantgaredig yn gymuned hapus a gofalgar. 

Blaenoriaethau Cynllun Datblygu Ysgol Nantgaredig 2021-2022
1. Blaenoriaeth cenedlaethol a darpariaeth yr ysgol:-  Datblygiadau diweddaraf cwricwlwm newydd i Gymru
2. Blaenoriaeth cenedlaethol  – Côd Anghenion Dysgu Ychwanegol (drafft).
3. Blaenoriaeth safonau – Codi safonau llafar a darllen Cymraeg disgyblion yn dilyn effaith cyfnodau clo.
4. Blaenoriaeth lles ac agweddau at ddysgu – Datblygu lles agweddau at ddysgu y disgyblion ymhellach ar draws yr ysgol gan gynnwys Meddylfryd Twf