Clybiau

Gweithgareddau Allgyrsiol

Rhoddir llawer o bwyslais ar weithgareddau allgyrsiol gan holl staff yr ysgol. Anogir y plant o flwyddyn 1 i fyny i ymaelodi â mudiad Urdd Gobaith Cymru. Mae gweithgareddau’r Urdd yn cynnwys chwaraeon o bob math, gwaith celf a chrefft, cwisiau ynghyd â gwaith Eisteddfod sef canu, llefaru a dawnsio.  

Rydym fel ysgol yn cystadlu’n gyson mewn cystadlaethau chwaraeon o bob math, ac eto anogir y plant i fwynhau cymryd rhan yn y gweithgareddau. Cynhelir cyngherddau yn yr ysgol ac o fewn y gymuned. Gelwir ar y plant yn gyson i berfformio ac i helpu elusennau ac achosion da’r ardal. 

Ym mlwyddyn 5 a/neu 6 caiff y plant gyfle i fynd o ddydd Llun tan ddydd Gwener ar gwrs preswyl i Ganolfan y Fonesig Stepney ym Mhentywyn. Yno mi fyddant yn ymgymryd â gweithgareddau awyr agored ynghyd ag astudiaethau natur.

Dyma restr o’r gweithgareddau amrywiol fu’r plant ynghlwm â hwy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf : 

Cwis yr Urdd
Clybiau/Ffair llyfrau
Canu Carolau/ Cyngherddau
Eisteddfod yr Urdd
Dawnsio Gwerin
Drama
Mabolgampau/ Gymnasteg
Pysgota
Taith i’r Wyddfa
Clwb Gwenyn
Bee Keeping Club
Clogwyna Môr
Caiaco 
Clwb Garddio
Her Formiwla 1
Gwersyll Pentywyn
Gwersyll Llangrannog
Cerddorfeydd
Cystadlaethau Ysgrifennu
RygbiPêl Droed
Pêl Rhwyd
Côr yr Ardal
DringoAbseilio
Cystadleuaeth Coginio ‘Active Kids’ 

Clwb Caredig

Beth yw Clwb Caredig?

Clwb Gofal ar ôl oriau ysgol yw Clwb Caredig sy’n cynnig lloches i’ch plant rhwng 3.30 a 6 o’r gloch, pum niwrnod yr wythnos. 

Oriau’r Clwb
Ar ôl ysgol
3.30 – 6.00

Gwyliau
8.30 – 6.00

Ble mae’r clwb yn cwrdd?
Mae’r Clwb wedi ei leoli yn ysgol Nantgaredig ac mae’r mwyafrif o’r staff yn aelodau o staff yr ysgol. Bydd y plant yn cymryd rhan mewn amrywiath o weithgareddau mewn amgylchedd cyfarwydd gyda staff y meant yn eu hadnabod. Mae’r adeilad yn addas ar gyfer plant â nam corfforol.

Beth mae’r plant yn ei wneud?
Cofrestru
Darperir te (bwydlen bwyta’n iach)
Gweithgareddau mewnol / allanol

Amserlen Wyliau
Cofrestru
Gweithgaareddau mewnol
10:00yb – darperir diod a ffrwyth/bisgedi
Gweithgareddau
12:00 – cinio (y plant i ddod â chinio gyda nhw)
Gweithgareddau’r prynhawn
3:30yp – Darperir te (bwydlen bwyta’n iach)
Gweithgareddau mewnol 

Gweithgareddau awyr agored
Darperir amrywiaeth o weithgareddau a chwaraeon awyr agored – hoci, tennis, rygbi, pêl-droed, parasiwt, ffrâm Ddringo Cornel Caredig. 

Gweithgareddau mewnol
Cyfnodau tawel, gemau bwrdd, celf a chrefft, cyfrifiadur, coginio, drama, ymweliadau. 

Sut i ddefnyddio’r Clwb
Rhaid cofrestru eich plentyn/plant cyn y gallant ymuno â’r Clwb – hyd yn oed os na fyddwch yn ei ddefnyddio’n aml. Mae ffurflenni cofrestru ar gael oddi wrth yr Arweinydd. 

Ar hyn o brd mae’r Clwb yn darparu ar gyfer 45 o blant ym mhob sesiwn. Mae’r llefydd ar gael i blant sydd wedi eu cofrestru ar gyfer dyddiau sefydlog (yn rhan amser neu’n llawn amser). Y cyntaf i’r felin gaiff falu!

Bydd llefydd gwag yn cael eu cynnig i blant sydd â’u rhieni yn gofyn am le gofal brys, gan gymryd eu bod wedi cofrestru yn y Clwb, drwy ffonio’r ysgol cyn 10:00 y bore i holi ynglŷn â lle gwag neu drwy drefnu o flaen llaw. 

Os oes angen canslo lle yn ystod amser gwyliau, mae angen yw wneud cyn 10.00 y bore y diwrnod cynt neu fe gewch ddirwy. Rhaid hysbysu Arweinydd y Clwb os oes angen canslo yn ystod y dydd.

Rhaid i’r rhieni arwyddo cytundeb ar ôl darllen llawlyfr y Clwb. 

Rhaid hysbysu’r Arweinydd os oes newid yn y trefniadau casglu arferol. 

Rhaid arwyddo’r gofrestr ar ddiwedd sesiwn er mwyn cadarnhau fod y plentyn wedi gadael o ddan ofal rhiant neu warcheidwad.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar hysbysfwrdd y Clwb neu drwy gysylltu â’r Arweinydd, Mrs Heulwen Lloyd.


Clwb Brecwast

Clwb Brecwast

Mae Clwb brecwast ar agel i blant rhwng 8 a 8.40 y bore, yn neuadd yr ysgol. Darperir brecwast iach. Ni chodir tâl am y gwasanaeth yma.

Bwydlen Brecwast

Dewis o rawnfwyd plaen heb siwgr gyda llaeth ffres oer
Tost a ffrwyth ffres
A dewis o ddiod, gan gynnwys naill ai sudd ffrwythau neu llaeth ffres


Clwb Chwaraeon

Mae clwb chwaraeon ar ôl ysgol bob nos Iau rhwng 3.30 yh a 4.30 yh.

Mae cyfle i chwarae tennis, hoci, rygbi, pel rhwyd, criced, rownderi, traws gwlad neu athletau.


Clwb Coginio

Mae Clwb Coginio i flwyddyn 4 yn achlysurol yn ystod tymor y Gwanwyn a thymor yr Haf. Gweithir gyda grwpiau bach a rhown wybod o flaen llaw i’r plant pryd mae eu cyfle i gymryd rhan. Bwriad y clybiau yw i ddatblygu sgiliau coginio a bwyta’n iach mewn modd hwylus. Annogwn ddefnydd o gynyrch lleol a choginio cynaladwy. Compostiwn ein gwastraff bwyd.

Hyd yma yn ystod y tymor rydym wedi coginio.

Cawl ‘adfresych’ gyda bara cnau a ‘chroutons’ caws.

Peli twrci.  

Cyri Cig Oen Cymreig gyda samosas o gig oen a chennin.

Cacennau bach daffodil. 

Pasta Machlud Haul. 

Sudd rhiwbob a mefus. 

Myffins ffrwythau (gan ddefnyddio jam mwyar blwyddyn 5 a’r mwyar a gasglwyd yn lleol.) 

Cacengaws sioceld gwyn a mefus..