Anghenion Dysgu Ychwanegol

IMPORTANT MATTERS REGARDING ADDITIONAL LEARNING NEEDS

Mae’r cwrs e-ddysgu rhyngweithiol sy’n rhoi cyflwyniad i’r system ADY newydd bellach ar gael ar lwyfan Hwb Llywodraeth Cymru. Dyma erthygl newyddion Hwb yn cyflwyno’r cwrs, sydd ar hafan Hwb ar hyn o bryd: https://hwb.gov.wales/news/articles/20686965-8669-40ac-bdc5-599f4a4dfe8b  

Articles – HwbSeptember 2021 will see the commencement, on a phased basis, of the new Additional Learning Needs (ALN) system for Wales. The new system transforms the existing separate systems for special educational needs (SEN) in schools and learning difficulties and/or disabilities (LDD) in further education, to create a unified system for supporting learners from 0 to 25 with ALN.hwb.gov.wales

Dyma’r linc i’r cwrs ei hun: https://hwb.gov.wales/repository/publishers/9fb2afc9-6408-%204aa3-9474-3c745006535b/resource/c8033263-aaa0-42fc-9511-ab7d33bd8084/cy  

Repository – HwbDigital Learning for Wales.hwb.gov.wales

Gwefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/anghenion-dysgu-ychwanegol-anghenion-addysgol-arbennig  

Anghenion dysgu ychwanegol (anghenion addysgol arbennig) | Is-bwnc – LLYW.CYMRUMae Gweinidogion Cymru yn Gwneud y Cyfawyddiadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adran 40(1) o Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009. Mae’r cyfarwyddiadau hyn yn ymwneud â sicrhau, darparu a chyfranogi mewn gwasanaethau cymorth i ddysgwyr ar gyfer pobl ifanc berthnasol.llyw.cymru

Mae SNAP Cymru fel ein gwasanaeth partneriaeth rhieni yn darparu cymorth datrys anghydfodau ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc. Mae gwybodaeth ar gael yn: www.snapcymru.org  

Home – SNAP CymruSNAP CymruThe system for supporting children and young people with special educational needs and disability in Wales is changing. The Welsh Government is bringing in a new, simpler and more responsive system of meeting the […]www.snapcymru.org

Mae gan ein Hawdurdod Lleol hefyd ei wybodaeth ei hun ar ei wefan sydd i’w gweld yn: https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/addysg-ac-ysgolion/anghenion-dysgu-ychwanegol/#  

Anghenion Dysgu Ychwanegol – sirgar.llyw.cymruRydym yma i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol drwy hyrwyddo cyflawniad a llesiant i bawb. Mae’r system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anabledd yng Nghymru yn newid.www.sirgar.llyw.cymru

The interactive e-learning course giving an introduction to the new ALN system is now available on the Welsh Government’s Hwb platform. Here is a Hwb news article introducing the course, which is currently on the Hwb homepage: https://hwb.gov.wales/news/articles/20686965-8669-40ac-bdc5-599f4a4dfe8b 

Here is the link to the course itself: https://hwb.gov.wales/repository/publishers/9fb2afc9-6408-%204aa3-9474-3c745006535b/resource/c8033263-aaa0-42fc-9511-ab7d33bd8084/en  

Repository – HwbDigital Learning for Wales. Search Site. 0hwb.gov.wales

Welsh Government website: https://gov.wales/additional-learning-needs-special-educational-needs  

Additional learning needs (special educational needs) | Sub-topic – GOV.WALESThe Welsh Ministers make the following Directions in exercise of the powers conferred by section 40(1) of the Learning and Skills (Wales) Measure 2009.gov.wales

SNAP Cymru as our parent partnership service provides dispute resolution and advocacy support for children and young people. Information can be found at: www.snapcymru.org  

Home – SNAP CymruSNAP CymruThe system for supporting children and young people with special educational needs and disability in Wales is changing. The Welsh Government is bringing in a new, simpler and more responsive system of meeting the […]www.snapcymru.org

Our Local Authority also has its own information on their website which can be found at: https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/additional-learning-needs/#  

Additional Learning Needs – Carmarthenshire County CouncilWe are here to support children and young people with additional learning needs through promoting achievement and wellbeing for all. The system for supporting children and young people with special educational needs and disability in Wales is changing.www.carmarthenshire.gov.wales
Croeso i’n gwefan newydd! – Awtistiaeth Cymru | Autism Wales | National Autism TeamMae’r adran hon yn creu gwell dealltwriaeth o awtistiaeth. Datblygwyd amrediad o adnoddau mewn partneriaeth â phobl awtistig, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’ amlwg yn esbonio beth yw awtistiaeth a sut mae’n effeithio ar eu hymwneud â’r byd.autismwales.org
Tîm o Amgylch y Teulu – Carmarthenshire Family Information ServiceCroeso i’r Tîm o Amgylch y Teulu yn Sir Gaerfyrddin. O bryd i’w gilydd, mae pawb angen ychydig bach o gymorth ychwanegol i fyw bywydau hapus, iach a llwyddiannus. Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) yn ffordd o ddod â phobl ynghyd sy’n gallu eich helpu chi a’ch teulu i wneud gwahaniaeth go iawn.fis.carmarthenshire.gov.wales

https://www.mencap.org.uk/advice-and-support

Access Learning Disability Advice and Support – MencapInformation, advice and support Learning disability is a complicated subject, and trying to find the right advice for you can be hard sometimes.www.mencap.org.uk